คลายเครียดโควิดด้วยการฝึกสมาธิ

  แค่ครั้งละ 5 นาที ทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้ชีวิตมีความสุขและสำเร็จ   
ศีล 5 
เป็นหลักธรรมที่ทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม โดยการงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายและทางวาจา ได้แก่
 1. เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การทำร้ายเบียดเบียน
 2. เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้
 3. เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
 4. เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ
 5. เจตนางดเว้นจากของเมาสุรา
พรหมวิหาร 4
แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ 
เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
อุเบกขา รู้จักการวางเฉย
อิทธิบาท 4
แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใดต้องทำตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งที่เป็นกุศลนั้น
วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งที่เป็นกุศลนั้น
จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งที่เป็นกุศลนั้น
วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น
มงคลชีวิต
อย่านอนตื่นสาย  อย่าอายทำกิน  อย่าหมิ่นเงินน้อย  อย่าคอยวาสนา  อย่าเสวนาคนชั่ว  อย่ามั่วอบายมุข  อย่าสุกก่อนห่าม  อย่าพล่ามก่อนทำ  
อย่ารำก่อนเพลง  อย่าข่มเหงผู้น้อย  อย่าคอยแต่ประจบ  อย่าคบแต่เศรษฐี  อย่าดีแต่ตัว  อย่าเอาชั่วใส่คนอื่น  อย่าฝืนกฎระเบียบ  อย่าเอาเปรียบสังคม
อย่าชมคนผิด  อย่าคิดเอาแต่ได้  อย่าใส่ร้ายคนดี  อย่ากล่าววจีมุสา  อย่านินทาพระเจ้า  อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์  อย่าสุขจนลืมตัว  อย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
สังคหวัตถุ 4
เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนียวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
ทาน คือ การให้เสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว
ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ อ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถูกกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็น ปิยวาจานั้นจะต้องพูดดังนี้ เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
อัตถจริยา คือ การสงเคราห์ทุกชนิด หรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย
การทำสมาธิ
โดย พระพรมมงคลญาณ (วิ.หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)
ประธานผุ้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ


วิทิสาสมาธิ (Easysamathi)
คือ การทำสมาธิที่ง่ายที่สุด ใช้เวลาทำสมาธิน้อยที่สุดแต่ให้ผลประโยชน์สูง (ทำน้อยแต่ได้ผลมาก) และเพียงพอต่อการดำรงความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์เพราะว่าเป็นวิธีเพิ่มพลังจิตตลอดเวลา
วิทิสาสมาธิเหมาะกับบุคคลเช่นไร
เหมาะกับทุกๆคน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ เคยฝึกสมาธิหรือไม่เคย และ/หรือผุ้ที่มีภาระหน้าที่การงานมาก หาเวลาว่างในชีวิตประจำวันเพื่อทำสมาธิได้น้อย (เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส ทุกสถานที่)
วิทิสาสมาธิทำอย่างไร
กำหนดจิตทำสมาธิ 15 นาที/วัน คือ บริกรรม "พุทโธ" ในใจ ครั้งละ 5 นาที ในอริยบถใดก็ได้ (ยืน เดิน นั่ง นอน) โดยแบ่งทำวันละ 3 เวลา (เช้า เที่ยง เย็น) ตามโอกาสที่สะดวกรวมได้ 15 นาที/วัน และทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน ดังนี้ 

เดือนหนึ่งจะรวมชั่วโมงทำสมาธิได้ถึง 7 ชั่วโมงครึ่ง (450 นาที/เดือน) 
เกณฑ์เฉลี่ยต่ำสุดในการทำสมาธิคือ 6 ชม./เดือน 

ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์เฉลี่ยขั้นต่ำเพียงพอที่ทำให้เป้นผู้มีพลังจิตเพียงพอแก่การควบคุมจิตใจ มิให้เกิดความเครียด ความวุ่นวาย เป็นผู้มีความเบิกบาน มีสติปัญญา มีหลักประพฤติดีงาม อันส่งผลให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และเกิดสันติภาพในโลก
วิทิสาสมาธิมีประโยชน์อย่างไร
 1. ทำให้หลับสบาย คลายกังวล
 2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ
 3. ทำให้สมองปัญญาดี
 4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน
 5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ
 6. บรรเทาความเครียด
 7. มีความสุขพิเศษ
 8. ทำให้จิตใจอ่อนโยน
 9. กลับใจได้
 10. เวลาสิ้นลมพบทางดี
 11. เจริญวาสนาบารมี
 12. เป็นกุศล
ชมรมสารธรรมล้านนา
โชตนาคลินิค เลขที่ 132/1 ถนนโชตนา (ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย สาขาช้างเผือก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร : 053-215561  มือถือ : 08-1716-3960
COPYRIGHT©2017 SARADHAMMALANNA.COM. ALL RIGHTS RESERVED.
STATS M-1117 Y-15787 A-171899   l   Designed by : thaiwebcreate.com